Adept Antonymer


Adept Antonymer Navneord form

  • novice, nybegynder, neophyte, klodrian, amatør, klutz.

Adept Antonymer Tillægsord form

  • ufaglærte, uduelige, inkompetente, taktløs, klodset, klutzy.

Adept Synonymer