Humbug SynonymerHumbug Synonymer Navneord form

  • vrøvl, skrald, flummery, bosh, gammon, piffle, poppycock, falderal, sludder, bunkum, køje, volapyk, dobbelt tale, absurditet, snak.

Humbug Synonym Links: vrøvl, skrald, flummery, bosh, gammon, piffle, poppycock, falderal, sludder, køje, volapyk, snak,